Podyplomowe Studia Ochrony Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000

Jednostka prowadząca, adres, kontakt, telefon, e-mail, strona www:

Wydział Przyrodniczy
Instytut Biologii
08-110 Siedlce
ul. B. Prusa 12
tel.: 25 643-12-01, 25 643-12-27
e-mail:
www.ib.uph.edu.pl/studia/biologia/studia-podyplomowe

Kierownik Studiów:
Dr Ryszard Kowalski
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska (w tym kadry zajmującej się administrowaniem i zarządzaniem obszarami Natura 2000), poprzez pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu biologii i ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi terenami chronionymi. Studia umożliwią ugruntowanie wiedzy na temat siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmiot ochrony. Przedstawione zostaną główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony, zasady ich monitoringu. Uwzględnione też zostaną treści dotyczące oceny wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 oraz kompensacji przyrodniczych.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Kwalifikacje do administrowania, oceny oddziaływań i waloryzacji na obszarach Natura 2000.
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest uzyskanie założonych w programie kształcenia efektów kształcenia, potwierdzeniem czego jest pozytywne zaliczenie w ustalonym terminie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów.
Ponadto cykl kształcenia kończy się egzaminem końcowym w obecności komisji egzaminacyjnej.
Ostateczny wynik studiów ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z zaliczeń, egzaminów oraz z egzaminu końcowego.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
2 semestry, 230 godzin
Wysokość czesnego:
1500 PLN za semestr
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Ukończone studia wyższe I lub II stopnia. Wiedza z zakresu nauk przyrodniczych.
Wymagane dokumenty:
  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (druk z programu IRK),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ,
  • kserokopia dowodu osobistego,
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia odbywają się zasadniczo, co dwa-trzy tygodnie w formie dwudniowych sesji, w soboty i niedziele (w godz. 9.00 do 19.00).